Việt Nam phải ngưng khoan dầu khí ở Biển Đông


Theo FB  Trường Giang

Tin chính thức, 6 giờ sáng ngày hôm nay, 24/7/2017, những tên thái thú Tàu Cộng, giả danh người Việt, đang cầm quyền tại Hà Nội đã chính thức rút quân và mỏ khoan ra khỏi Bãi Tư Chính trên biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam. Không những 300 triệu đô la đầu tư từ mô hôi nước mắt của nhân dân Việt Nam trở thành nước mặn hòa vào biển cả mà nó còn thể hiện bản chất nhu nhược, hèn hạ, rắp tâm đầu hàng và quy phục Tàu Cộng của những tên thái thú Tàu Cộng, giả danh người Việt, đang cầm quyền tại Hà Nội.

Theo   

*
Aside | This entry was posted in Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s