CHỐNG CỘNG … 


 
Chống cộng thời nay ngộ thí bà
Cộng kêu TỪ THIỆN, nộp đô la
Cộng la VĂN NGHỆ, đi coi hát
Cộng hét THIÊN TAI, vội gởi quà
Gặp bọn NẰM VÙNG không dám đập
Thấy trò NGHỊ QUYẾT lại thông qua
Cộng xây PẮC PÓ, về du lịch !
Chống cộng ???…ai là cộng rứa ta ???Ngô Minh Hằng
Chú thích:
Nghị quyết 36: VC nhắm vào những mặt thiết yếu để đánh gục đối thủ: văn hoá, nghệ thuật, nhân đạo, chính trị, kinh tế, tôn giáo, tình cảm …..
Aside | This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s