BIỆT XỨ

Vietnam, Boat People

Vietnam, Boat People

Chợt bỗng một ngày,
Mang kiếp lưu đày.
Bước chân biệt xứ,
Sóng xô dấu giày.

Bao mùa xuân trôi,
Nắng hồng hạ tới,
Vàng lá thu bay,
Đông giá tuyết rơi…

Tôi kẻ biệt xứ,
Thu mình ẩn cư,
Mắt trông, tai ngóng,
Hồn đã mệt đừ.

Tiếng nào lạ xa,
Phải tiếng nước ta?
Thay chủ, đổi ngôi,
Có phải quê nhà?!

Chờ bao lâu nữa?
Phai tàn dấu xưa…
Ngăn cách đường về.
Tuổi già đong đưa !

Chỉ một đại dương,
Sao xa khôn lường?
Đường về chận kín,
Biệt xứ, thảm thương!!!

Con Gà Què

Trở về  >>> Thơ Con Gà  Què 1 *  Thơ Con Gà Què  * HOME

bc3a2ng-khuc3a2ng

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s