ĐỔI DỜI

Từ thằng bước lên ông
Nghênh ngang xòe cánh lông
Vênh váo ngẩng cao đầu
Giày cồm cộp oai phong

Từ ông bước xuống thằng
Lòng ngậm ngùi cay đắng
Cúi mặt nhìn dòng sông
Soi bóng một vầng trăng!

Dòng sông vẫn trôi xuôi
Như cuộc đời rong ruổi
Thương tiếc thời vàng son
Ngược dòng mãi không thôi!

Đời xuống chó, lên voi
Thằng, nay bước lên ngôi
Ông, vừa rơi xuống vực
Rồi đây sẽ đổi dời

Ta chỉ một kẻ khờ
Bước lủi thủi bơ vơ
Thằng, ông hay ông, thằng
Ta cũng xem như khờ!
Con Gà Què

Trở về  >>> Thơ Con Gà  Què 1 *  Thơ Con Gà Què  * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s