THẾ THÁI NHÂN TÌNH

Lặng lẽ buồn riêng một cõi ngồi,
Ngẫm đời vốn vẫn vậy mà thôi.
Người quen lộ mặt phường xu nịnh,
Bè bạn hiện thân đám đãi bôi.
Một lũ a dua cùng lớn tiếng,
Cả bầy bắt chước hùa cong môi…
Than van giả lả theo bài bản,
Thế thái nhân tình bạc tựa vôi !
Con Gà Què

Trở về   Thơ Con Gà Què 2 *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s