KHÔNG CÒN

 

Khi anh không còn nữa,
Hồn em như rào thưa,
Từ bốn phương tám hướng,
Thổi tràn vào gió mưa…

Khi anh không còn nữa,
Em ngược giòng sông xưa,
Hồn xanh rêu sỏi đá,
Ngày tháng dài đong đưa.

Khi anh không còn nữa,
Bao đớn đau cho vừa,
Trầm mình trong thương nhớ,
Bơ vơ kiếp sống thừa!

– Nếu mai em không còn,
Tình ấy xin vùi chôn.
Cuối đời anh vẫn bước,
Dù mai em không còn!!!
Con Gà Què

 

Trở về  Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s