Cách Mạng !!!

Nếu theo định nghĩa “cách mạng là lật đổ một chế độ để thay thế bằng một chế độ khác tốt đẹp hơn” thì cái gọi là “Cách Mạng Tháng Mười” của Nga và “Cách Mạng Tháng Tám” của Việt Nam không thể coi là cách mạng . Vì chế độ cộng sản tệ hại hơn rất nhiều so với các chế độ đã bị Cộng Sản lật đổ . Những cái đó phải gọi đúng nghĩa là bạo loạn cướp chính quyền .

Cách Mạng !!!
Cách Mạng đếch gì ! Bọn bất lương !
Lục lâm , thảo khấu cũng chung phường .
Ba dòng thác thúi sông đầy máu ,
Một lão chồn hôi núi ngập xương .
Bạo ngược , mị dân người thống khổ ,
Hung tàn , diệt chủng nước tang thương .
Quái thai lịch sử từ kim cổ .
Quỷ đội lốt người rắc nhiễu nhương .
LHN

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s