Tạ-Phong-Tần

Tạ-Phong-Tần

taphongtan1
Công-An Đại-Úy Tạ-phong-Tần .
Bỏ Đảng , quay đầu đứng phía dân .
Lên tiếng bài Tàu ra tội phạm .
Xuống đường giữ đảo hóa tù nhân .

689344de-0aae-4f7d-b978-ed895bcfba4e_tv_mw1024_mh1024_s
Xà-lim vững chí kình quân giặc .
Ngục thất đau lòng khóc mẫu thân .
Khi đã nhận chân phường bán nước .
Chính tà hai nẻo quyết minh phân .
LHN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s