Khi Đã Yêu

Khi Đã Yêu

Thời gian chưa được bao nhiêu

Sao tình vời vợi như yêu kiếp nào

Cho dù chưa mối cau trầu

Trong lòng ta đã cưới nhau lâu rồi .

LHN