Bài Thơ Vô Tận

Bài Thơ Vô Tận

Yêu em biết nói sao vừa

Nói yêu triệu lượt vẫn chưa thỏa lòng

Nhớ em biết lấy gì đong

Nhớ đong tràn cả biển Đông vẫn thừa

Yêu em biết nói sao vừa …

LHN (thư 15/07/00)