Nếu Ai Có Hỏi

Nếu Ai Có Hỏi

Nếu ai có hỏi anh rằng là

Nơi nào vui nhất đã từng qua

Đó chính phi trường Tân Sơn Nhất

Ngày về hẹn đón có em ra .

 

Và nếu ai hỏi anh đã qua

Nơi nào buồn nhất – Cũng chính là

Phi trường đưa tiễn Tân Sơn Nhất

Ngày đi em mắt đẫm lệ nhòa .

 

Và nếu bây giờ ai thắc mắc

Hai đứa bên nhau có buồn vui

Có chứ – Buồn khi em lạnh nhạt

Và vui lúc em nở môi cười .

LHN(Nov 2000)