Hạnh Phúc Đầu 2-3

Hạnh Phúc Đầu 2

Anh ơi ! Lại coi con máy nè

Bửa nay hắn đạp mạnh lắm nghe

Đâu , chỗ nào đâu ? – Nhìn chỗ nầy

Có thấy gì đâu nà . Im re .

 

Đừng làm mẹ quê xệ nghe con

Ráng đạp mấy cái cho thật ngoan

Để không ba nói mẹ nói xạo

Đạp ngoan rồi mẹ thương , cu Đôn .

 

Đừng có rờ vô . Tay anh lạnh

Thì lạnh anh chàng mới đạp mạnh

Mà anh mạnh tay , anh hổng biết

Vậy rà bằng gì ? – Bằng mặt anh .

 

Cu Đôn ơi à ! Ba nè con

Đạp vô mặt ba cái đi con

Anh chàng ghét ba hổng thèm đạp

Sức mấy – Chắc là đang ngủ ngon .

LHN

 

Hạnh Phúc Đầu 3

Chủ một ông ngủ vừa mới bén

Tớ hai tên rón rén rón ra

Sợ làm ồn chủ sẽ la

Mỗi lần rầy chủ tu oa vang trời .

LHN