Tiếc

Nghe nói em Nga* đẹp mất hồn .
Tiếc thay nhập bọn tụi du-côn .
Phát câu rập mẫu như loài kéc .
Lên tiếng theo khuôn giống lão chồn .
Thúng nhỏ che voi : Cho chúng ngốc .
Vải thưa dấu thánh : Tưởng mình khôn .
Đêm ngày đàn-đúm cùng tên Cuội .
Mở họng toàn lời lẽ xảo ngôn .
LHN
*Nguyễn-Phương-Nga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s