Tiếng Hát Việt-Khang

144457-DD Viet Khang.400

Tiếng Hát Việt-Khang
Tiếng hát anh vang dội đất trời .
Lời ca chấn-động khắp muôn nơi .
Kêu gào tội ác từng tên giặc .
Đánh thức lương-tri mọi lớp người .
Thân xác chưa mòn trong ngục tối .
Hồn thiêng đã vượt khỏi ngàn khơi .
Xuyên vào tử huyệt Trung-Ương Đảng .
Việt-Cộng cuống-cuồng , sợ bở hơi .
LHN
Xin bấm vào đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s