Tiếng Súng Đoàn-văn-Vươn

Tiếng súng Vươn Đoàn đã nổ vang ,
Lột toang bản chất Đảng hung tàn .
Sâu dân ác bá bầy ô lại ,
Mọt nước cường hào bọn nhũng quan .
Cướp đất gây bao người mạt lộ ,
Đuổi nhà khiến lắm kẻ cùng đàng .
Bất công nén sóng ngầm tranh đấu ,
Việt Cộng chóng chày phải rã tan .
LHN

Bão Nổi Lên Rồi ( bài họa )
Tiếng thét căm hờn đã dậy vang .
Vùng lên tiêu-diệt bọn tham tàn .
Quăng sông tượng quỷ chưng bàn Phật .
Liệng cống thây chồn lộng áo quan .
Hà-Nội hôi rình mùi Chủ-Nghĩa .
Ba-Đình thúi hoắc cổng Thiên-Đàng .
Ba dòng thác đó đang khơi sóng .
Gậy đập lưng ông phải nát tan .
LHN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s