Tình Hữu Nghị

Tình Hữu Nghị
Thơm tho mười sáu chữ vàng khè
Bốn tốt làm nền vữa cốt tre
Dính núi tiện dời biên khỏi mốc
Liền sông dễ đặt súng qua kè
Lưỡi bò tổ bố lè ngay huyệt
Xa lộ thênh thang phóng thẳng xe
Bửa trước nương tay sư phụ dạy
Kỳ ni đệ tử ắt đi tè
LHN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s