Việt Cộng !!!

Vừa khi chiếm được cả hai miền .
Việt Cộng ra tài vét trước tiên .
Độc-ác , gian-manh bầy cán bộ .
Bạo-tàn , xảo-trá bọn quan quyền .
Tác-phong cướp núi không thay đổi .
Bản-chất mọi rừng vẫn giữ nguyên .
Từ dưới lên trên thành Đảng Cướp .
Mặc tình nước mạt , miễn giàu riêng .
LHN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s