Xuân Hy Vọng

Xuân Hy Vọng
Đây mùa Xuân tới .
Đem theo niềm tin mới .
Cho dân Việt-Nam thêm hy-vọng đổi đời .
Bao năm giải-phóng chỉ thấy dân phỏng dái.
Đoàn-kết mà đếch còn ai muốn ở lại .
Hòa-giải cứ giả hoài chiêu bịp , giữ hận thù với cả những bộ xương .
Ngàn dậm còn thương bởi ngậm vàng nắm bạc .
Ruột ngay trong lòng đem xát muối ớt cay .
Khoan-hồng là không hoàn lại đất đai .
Đã đến lúc phải vùng lên tự cứu .
Bão Dân-Chủ đã khơi nguồn khắp hướng .
Lũ Tự-Do đang cuồn cuộn mọi nơi .
Thác Nhân-Quyền sẽ dũng mãnh cuốn trôi .
Phá tan vỡ mọi thành-trì sợ hãi .
Nhấn chìm hết thảy chướng-ngại độc-tài .
Đem liệng cống thây ma còn lộng kiếng .
Để toàn dân xây-dựng lại tương-lai .
LHN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s