DEAR MOM / MẸ YÊU

DEAR MOM
Dear Mom, I said a prayer for you,
to thank the Lord above,
for blessing me with a lifetime,
of your tenderhearted love.

I thanked God for the caring,
you’ve shown me through the years,
For the closeness we’ve enjoyed,
in time of laughter and of tears.

And so, I thank you from the heart,
for all you’ve done for me,
And I bless the Lord for giving me,
the best mother there could be.
                                      Anonymous 
 
 
DỊCH THOÁT : MẸ YÊU
           M ơi, con có đôi li,  
           Cám ơn Thượng Đế ban đi cho con.      
           Cho con người m sắt son,
           Tình thương m rải trong con tuyt vi.
           Con xin nguyn c cuc đi,
           Ghi ơn m dy nh li m khuyên.
           Đi con tràn ngp may duyên,
           Có m bên cnh trin miên m lòng.
           Con xin nói cn tình nng,
           Lúc vui lúc khóc trong lòng m yêu.
  Cám ơn Thượng Đế tht nhiu,
  Cho con người m tuyt điu ước mơ.
                                            HỒ NGUYỄN
                                         (Cali: 12-10-12)      
*