HỌA THƠ Cụ TRỊNH HOÀI ĐỨC : QUA ĐÈO HẢI VÂN

      Trịnh Hoài Đức 鄭懷德 (1765-1825), tự Chỉ Sơn, hiệu Cấn Trai, là một nhà thơ, nhà văn và là một sử gia nổi tiếng của Việt Nam trong thế kỷ 18, tổ tiên là người huyện Trường Lạc, tỉnh Phúc Kiến chạy loạn Mãn Thanh ở Trấn Biên (Biên Hoà). Trịnh Hoài Đức cùng với Lê Quang Định và Ngô Nhân Tịnh đều là học trò của Võ Trường Toản được người thời đó gọi là Gia Định tam gia 嘉定三家. Ông không theo Tây Sơn nên khi Chúa Nguyễn mất Gia Định ông tránh loạn qua Cao Miên, về sau ra giúp Nguyễn Ánh (đỗ khoa thi đầu tiên ở Gia Định năm 1788). Khi Gia Long lên ngôi Trịnh Hoài Đức được phong làm Hộ bộ thượng thư và được cử sang sứ Trung Quốc (1802-1803) để cầu phong.
Sau khi đi sứ về, ông được cử làm việc ở Gia Định thành (1805). Từ măm 1812 ông giữ chức Lễ bộ thượng thư rồi Lại bộ thượng thư (1813-1816). Sau đó lại làm việc ở Gia Định (1816-1820).
       Minh Mạng lên ngôi (1820) ông được triệu về Huế giữ lại chức vụ Lại bộ thượng thư, năm sau (1821), được thăng lên Hiệp biện đại học sĩ coi cả hai bộ lại và bộ binh.
       Tác phẩm nổi tiếng:
– Gia Định thành thông chí 嘉定城通誌
– Cấn Trai thi tập
艮齋詩集
– Gia Định tam gia tập
嘉定三家集
        Riêng quyển “Gia Định thành thông chí” của ông cho đến nay vẫn được xem là một trong những sử liệu quan trọng nhất cho các nhà nghiên cứu sử học và địa lý của miền Nam Việt Nam. Ông cũng là một công thần của triều Nguyễn, đã giúp cho vua Gia Long rất nhiều về các phương diện ngoại giao, chính trị và kinh tế.
         (Tài liệu sưu tầm)
*
Deo-hai-van

QUA ĐÈO HẢI VÂN

Đôi liu ngàn mai cnh qunh hiu,
Chia hai Thu
n Qung mt con đèo.
Đá dòm m
t nước cây mong li,
Bi
n bc chân non sóng mun trèo.
M
t đt day ngang đường đt khúc,
S
ườn non dng ngược đá cheo leo.
Vén mây mu
n bước lên trên tt,
Đoái l
i dì trăng lo đ
o theo.
TRỊNH HOÀI ĐỨC

KÍNH HỌA:

1. CẢNH ĐÈO NGANG

Ngàn mai đôi liu cnh hiu hiu,
Thun Qung chia hai bi mt đèo.
Mt nước đá dòm cây mun li,
Chân non bin bc sóng mong trèo.
Day ngang mt đt chia hai khúc,
Dng ngược sườn non đá chót leo.
Mun bước vén mây lên đnh tt,
Trăng nhìn lo đo ngó dòm theo.
HỒ NGUYỄN (16-10-17)

2.  LÊN ĐÈO HẢI VÂN

Đò khách lên cao gió ht hiu,
Bng cơn mt sáng thy con đèo.
Quanh co mt khúc đường ly li,
Khúc khuu vài nơi xế vn trèo.
Cn nht non cao l un khúc,
Gn đây thác nước cnh cheo leo.
Đèo Vân thm ướt run cùng tt,
Kỷ nim kinh hoàng n lnh theo.
*Trần Đông Thành (10/17/2017)
*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s