Họa thơ Hàn Mặc Tử : GÁI Ở CHÙA

quet la da 2

 

GÁI Ở CHÙA
Rừng thiền thấp thoáng dạng quần thoa,
Khuê các trâm anh cũng rứa à?
Mùi tục chưa chi mà vội chán,
Cuộc đời mới thế đã lo xa.
Nhạt mùi son phấn say mùi đạo,
Chán cảnh phiền ba mến cảnh chùa.
Dì nguyệt trớ trêu lòng dạ thiễm,
Trăm năm nỡ để thiệt thòi hoa.
Tác giả: Hàn Mặc Tử

 

HỌA 1 :
Thấp thoáng rừng thiền bóng dáng thoa,
Trâm anh khuê các thế sao à?
Chưa chi đã chán xa mùi tục,
Mới thế cuộc đời lo quá xa.
Son phấn nhạt mùi say bến đạo,
Phồn ba chán nãn mến sân chùa.
Trớ trêu dì nguyệt trêu lòng dạ,
Nỡ để thiệt thòi số kiếp hoa.
HỒ NGUYỄN (13-12-16)
Đọc thêm  :  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

HỌA 2 :
Thiền môn ai đứng dáng hình thoa,
Đài các anh thư cũng thế à?
Trần tục cớ sao mà vội lánh?
Thế gian ai nỡ phải lìa xa!
Chìm trong bến đục, rời tam bảo,
Nổi giữa dòng trong, đến cửa chùa.
Tạo hóa trêu người thêm chán ngán,
Chôn vùi trọn kiếp một đời hoa.
Nguyễn Cang (22/12/16)
Đọc thêm >>>  Thơ Nguyễn Cang

Trở về >>> THƠ XƯỚNG HỌA * Thơ Nhiều Tác Giả * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s