Họa Thơ Hồ Xuân Hương : DUYÊN KỲ NGỘ

12705584_452516198284450_4472919695826935492_n

DUYÊN KỲ NGỘ

Nghìn dặm có duyên sự cũng thành,
Xin đừng lo lắng hết xuân xanh.
Tấc gang tay họa thơ không dứt,
Gần gụi cung dương lá vẫn lành.
Tên sẵn bút đề dường chĩnh chện,
Trống mang dùi cắp đã phanh phanh.
Tuy không thả lá trôi dòng ngự,
Chim tới vườn đào thế mới xinh.
Tác giả: Hồ Xuân Hương

HỌA: MAY DUYÊN GẶP PHẬN
Có duyên nghìn dặm cũng nên thành,
Lo lắng mà chi giảm tuổi xanh.
Thơ họa tấc gang tay chẳng ngớt,
Cung dương gần gụi lá nguyên lành.
Bút đề tên sẵn dường chênh chện,
Dùi cắp trống mang đã chuẩn phanh.
Dù lá không trôi dòng định phận,
Vườn đào chim đã vẹn duyên xinh.
HỒ NGUYỄN (14-12-16)
Đọc thêm  :  Thơ Thầy Hồ Nguyễn

Trở về >>> THƠ XƯỚNG HỌA * Thơ Nhiều Tác Giả * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s