Thú Đi Tó và những Bài Họa


Thú Đi Tó

Mt ro thiên đường riêng ca ta,
Hai hòn non b
ci đa già.
Ba chân nh
c gy rà khe sui,
B
n mt nheo mi vch c gà.
Năm tháng d
ương oai đà hết sc,
Sáu gi
gc c ch còn da.
B
y mươi cũng vn thèm cơm ch.
Tám bó còn mê ph
na là.
LHN

HỌA:
Thiên đường nào phi ca riêng ta,
Mà đó là chung ca nhóm già.
Khi hng rán cà rê nhc bước,
Lúc đơ ch vut nm lông gà.
Năm qua già đến đâu còn lc,
Tháng lụn xuân tàn vốn chỉ da.

Bóng xế vn mê cơm nóng xp,
Đôi khi thèm ph mi vui là!
HỒ NGUYỄN (01-11-16)

Trở về > ĐẦU TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  * TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2  * TRANG THƠ XƯỚNG HỌA * Thơ Nhiều Tác Giả * HOME

Đọc thêm >>> Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành   –
Thơ Nguyễn CangThơ Thầy Hồ NguyễnThơ Lê Hữu Nghĩa