Biểu tình chống Tàu ở Đức và Bỉ

 

   Từ FB  Trucchi Le

NO CHINA…(Germany and Belgium to day May 11, 2016)