Giáo phận Vinh ngày 7/8/2016 tổng tuần hành vì môi trường, yêu cầu đóng cửa Formosa

Đầy đủ tin tức, videos và hình ảnh BIỂU TÌNH của hơn 5000 giáo dân thuộc
3 giáo xứ : Song Ngọc, Mành Sơn và Phú Yên đã tuần hành ra biển
trong ngày môi trường giáo phận.

 

 Xem thêm :

BIỂU TÌNH TUẦN HÀNH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC O CHỦ NHẬT
31/7/2016 YÊU CẦU FORMOSA CÚT KHỎI VIỆT NAM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s