Tưởng nhớ chiến sĩ Hải Quân VNCH anh hùng đã hy sinh để bảo vệ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA