Monthly Archives: August 2016

Giáo phận Vinh tổng tuần hành vì môi trường, yêu cầu đóng cửa Formosa | Người Kỳ Anh


Giáo phận Vinh tổng tuần hành vì môi trường, yêu cầu đóng cửa Formosa – Người Kỳ Anh Source: Giáo phận Vinh tổng tuần hành vì môi trường, yêu cầu đóng cửa Formosa | Người Kỳ Anh

Aside | Posted on by | 1 Comment