Hình ảnh vượt biên : Cuộc bỏ phiếu bằng chân để trốn chạy Việt Cộng

CUỘC BỎ PHIẾU BẰNG CHÂN !

Việt cộng đi tới đâu, dân VN trốn chạy tới đó ! Bỏ lại tất cả, đánh đổi  mạng sống để đi tìm Tự Do !
Tự Do của người dân Việt đã phải trả bằng máu xương qua bao nhiêu thế hệ !

MỜI XEM  : Bấm vô hình này để xem tiếp hơn 800 tấm hình vượt biên bằng thuyền trốn chạy Việt Cộng và cuộc sống trên đảo của Đồng Bào Tị Nạn Cộng Sản  (Mỗi hình đều có chú thích riêng)