Chó Sủa

 
“Tao sủa đồng bào nghe rõ không?”
……
Gâu gâu cách mạng cứt tanh nồng
Đội quần Mao Trạch mua danh hão
Bám đít Lê Nin thỏa chí ngông
Đổi họ lòi đuôi loài bốn cẳng
Thay tên lộ mặt đứa hai lòng
Thế thời nước ngập lên bàn độc*
Giống chó làng Sen thích chạy rông.
*  thành ngữ: Chó nhảy bàn đọc (theo An Chi) – sách khác ghi là bàn độc)
Hồng Hà