Coi chừng… phù mỏ!

 

Án tòa quốc tế đã ban ra
Trung Quốc khiếp đảm như bóng ma
Ngoài mặt bộ tịch người bình tĩnh
Lo toan trên dưới dàn cao xạ
Thế giới hôm nay chưa động thủ
Anh Tàu chẳng thế mà kêu ca
Mai đây các nước không nhượng bộ
Ầm ầm một phát Tàu tan hoang

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s