KIẾP TRẦN GIAN

Bạc trắng như vôi giữa chợ đời ,
Tranh giành chi lắm hỡi người ơi .
Luân hồi bể khổ vay vay nữa ,
Nghiệp chướng trần ai chảy chảy hoài …

Sinh diệt ái tình cơn gió thoảng ,
Tồn vong danh lợi áng mây trôi .
Dòng đời chuyển biến không ngừng nghĩ ,
Cát bụi trở về cát bụi thôi …