Hòn Vọng Phu 1,2&3 -Lê Thương -Thái Thanh, Ánh Tuyết & Ban Ngàn Khơi