Nước sáo đau lòng cò

Cờ đỏ sao vàng lấp xác người
Vùi chôn dân tộc biến cờ đời
Đây thời vấy máu người cùng khổ
Đó nắm mồ hoang xác nắng phơi
Thăm thẳm xa bay cao uất ức
Vang vang hỏa vọng cháy lòng người
Hằng mong vầng trán trời mây rộng
Việt quốc san hà đất nước tươi
*Trần Đông Thành (4/27/2017)

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành