Chuyến Ðò Vĩ Tuyến – Lam Phương

Chuyến Đò Vĩ Tuyến – Hoàng Oanh
(Với phim màu về cuộc di cư 1954)