Ngày 30/3/2017 – CHÁY DỮ DỘI tại Hải phòng

 

 

 

Vào ngày 30/3/2017  – CHÁY DỮ DỘI tại Tiệm bánh Toàn Lộc, đường Đà Nẵng, Hải phòng