Nhạc độc tấu

Sakura

Lagrima ( tiếng đàn của Nông thị Ngọc Điệp )

Paganini

Paganini Caprice No 24

Paganini Caprice No 24

Paganini Caprice No 24 – Guitar Li Jie

Paganini Caprice No 24- Piano

Paganini Caprice No 24-Violin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s