Phận trai

Làm trai nên đáng là trai
Đánh Đông dẹp Bắc xứng tay tài
Nước ta lâm nguy giặc dày xéo
Thanh niên cứu quốc nặng oằn vai
Tiền đồ xứ sở thời lập quốc
Ta có bổn phận Việt Nam này
Cha mẹ tuyền đài luôn nở mặt
“Con tôi xứng đáng phận làm trai”

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s