Ma ‘Các chú”

Quỷ dẫn “Các chú” chầu Diêm Vương
Ê! “Nị” lưỡi bò nay đã thua
Sao không lạy lục mà tuân thủ
Lại còn rộng miệng “Đía tào lao”
Thưa rằng thắng vua thua thì giặc
Quậy “Tan xác” cho biết ta vua
Thế giới này ta lua hết thảy
Quỷ! “Nhốt” tụi nó hết vô “ tù”

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s