Hồ Chí Minh Chết Sình, trình diễn Dư Lợn Viên Trần Nhật Quang