Chỉ một phe

Thế gian các nước nghe chán lắm
Nước mạnh hè nhau ăn hiếp yếu
Bề ngoài huênh hoang công chánh trực
Đó chỉ là lời xoa cho dịu
Lần hồi cá lớn ăn cá bé
Ăn đầu ăn đít rỉa hết thịt
Cho nên các nước mà nhỏ bé
Đừng tin lời họ lụy thân mình

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s