THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN CỦA ĐIỆP BÁO VNCH X20 – ĐẶNG CHÍ BÌNH