QUỐC SÁCH HỎA THIÊU

QUỐC SÁCH HỎA THIÊU

Đảng, Đoàn, Chính Phủ bảo ban nhau

Hỏa thiêu kế sách phải làm mau!*

Dân tình ai chết nên cân nhắc

Chôn cất ngày sau lại phải đào!

 

Chôn cất ngày sau lại phải đào!

Chết rồi chi để lụy ngày sau

Vô chùa hủ cốt nghe kinh kệ

Kỵ, giỗ dâng hương dễ lại mau

 

Kỵ, giỗ, dâng hương dễ lại mau

Nghe ra trái ý đám dân giàu

Chi tiền bạc tỉ lo mua đất

Xây mộ như lăng vượt quá đầu

 

Xây mộ như lăng vượt quá đầu

Cổng vòm, tường kín, bóng cây cao

Uy nghi sánh với lăng vua chúa

Khác với dân đen kiếp ngựa trâu

 

Khác với dân đen kiếp ngựa trâu

Cơm ăn không đủ đã từ lâu

Quan tài! Tẩm liệm? mơ không thấy

Mua lược làm chi lúc trọc đầu!

 

Mua lược làm chi lúc trọc đầu!

Để cho thiên hạ chửi – Ngu lâu!

Tham khi còn sống, tham khi chết

Một chút hư danh có khác nào

 

Một chút hư danh có khác nào

Tro tàn, xác pháo, dúm phân trâu

Sinh ra từ cát, về trong cát

Há phải lụy đời, phải lụy nhau

 

Há phải lụy đời, phải lụy nhau

Một thằng lãnh tụ chết từ lâu

Cái thân rỗng ruột trồi lên xuống

Một đám lâu la đứng cúi đầu

 

Một đám lâu la đứng cúi đầu

Bao nhiêu tiền của cứ thi nhau

Bòn dân giữ xác thằng lơ láo

Bốn chục năm qua lắm đứa giàu!

 

Bốn chục năm qua lắm đứa giàu!

Bây giờ mở miệng bảo ban nhau

Hỏa thiêu vì sợ không còn đất

Chôn xuống, đào lên chuyện trước sau

 

Chôn xuống, đào lên chuyện trước sau

Ba Đình lăng đó đập cho mau!

Hỏa thiêu cái xác trồi lên xuống

Trả lại cho dân chút đất mầu

 

Trả lại cho dân chút đất mầu

Khí thiêng Một Cột đã bao lâu*

Bị bầy trơ tráo nghinh ngang chắn

Bán nước cầu vinh trước giặc Tầu

 

Bán nước cầu vinh trước giặc Tầu

Thay tên, đổi họ, lập mưu sâu

Mồm hô cách mạng, tay dâng nước

Cam phận nô vong, cúi gập đầu

 

Cam phận nô vong, cúi gập đầu

Đây loài cộng sản lũ mọt sâu

Mắc quai há miệng bao lần nữa?

Một lũ ranh ma, tóc bạc đầu.

Hồng Hà

26.12.2015

  • Quyết định 2282/QĐ-TTg năm 2013 về đề án khuyến khích việc sử dụng hỏa táng trên cả nước.

  • Chùa Một Cột linh thiêng bị cái lăng Hồ Chí Minh che khuất.