Luật Sư Trần Kiều Ngọc nói chuyện ở San Jose 10-22-2016

 

 

Phần diễn giả của Luật Sư Trần Kiều Ngọc đến Hoa Kỳ từ Úc Châu

 

 

Luật sư Trần Kiều Ngọc nói chuyện về VNCH và Cộng sản