THƯỞNG CÔNG

 
Rắn rết hôi tanh đội lốt rồng
Một tuồng bí sử chốn thâm cung
“Vùng lên” đường phố đầy xương trắng*
“Cải Cách” trời quê đẫm máu hồng*
Lấy đất người tay nhanh tựa chớp
Cướp nhà dân mặt lạnh như đồng
Lòn trôn Trung Cộng bầy lang sói 
Bọn giặc Tàu kia ắt thưởng công!
Hồng Hà
* Cách Mạng vùng lên! (1968) Tết Mậu Thân cuộc tấn công đẫm máu của Cộng sản trên khắp Miền Nam và mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972.
* Cải Cách ruộng đất năm 1953-1956: Vô số người bị chết oan ở miền Bắc.