HỌA THƠ Cụ TRỊNH HOÀI ĐỨC : QUA ĐÈO HẢI VÂN

QUA ĐÈO HẢI VÂN và những Bài Họa

Deo-hai-van

QUA ĐÈO HẢI VÂN 

Đôi liu ngàn mai cnh qunh hiu,
Chia hai Thu
n Qung mt con đèo.
Đá dòm m
t nước cây mong li,
Bi
n bc chân non sóng mun trèo.
M
t đt day ngang đường đt khúc,
S
ườn non dng ngược đá cheo leo.
Vén mây mu
n bước lên trên tt,
Đoái l
i dì trăng lo đ
o theo.
TRỊNH HOÀI ĐỨC

KÍNH HỌA:

1. CẢNH ĐÈO NGANG

Ngàn mai đôi liu cnh hiu hiu,
Thun Qung chia hai bi mt đèo.
Mt nước đá dòm cây mun li,
Chân non bin bc sóng mong trèo.
Day ngang mt đt chia hai khúc,
Dng ngược sườn non đá chót leo.
Mun bước vén mây lên đnh tt,
Trăng nhìn lo đo ngó dòm theo.
HỒ NGUYỄN (16-10-17)

2.  LÊN ĐÈO HẢI VÂN

Đò khách lên cao gió ht hiu,
Bng cơn mt sáng thy con đèo.
Quanh co mt khúc đường ly li,
Khúc khuu vài nơi xế vn trèo.
Cn nht non cao l un khúc,
Gn đây thác nước cnh cheo leo.
Đèo Vân thm ướt run cùng tt,
Kỷ nim kinh hoàng n lnh theo.
*Trần Đông Thành (10/17/2017)
Đọc thêm => Thơ Trần Đông Thành 
*

TIỂU SỬ: