Chương 1 : Đó không phải là sự chỉ trích Trung Quốc, đó là sự thật

 

Chết dưới tay Trung Quc. Đây là him nguy rt thc mà giờ đây tt cchúng ta phi đối

mt khi quc gia đông dân nht và nn kinh tế ssm trthành ln nht thế gii này đang

nhanh chóng biến thành sát thtàn độc nht hành tinh.

Vmt an toàn ca người tiêu dùng, các doanh nhân vô đạo đức Trung Quc đang làm

tràn ngp thtrường thế gii vi mt lot sn phm, thc phm, dược phm không gây chết

người thì cũng cc kcó hi, gây ung thư, dgây cháy, độc.

• Về đồ dùng cho trem, nhng sn phm nguy him này có tvòng tay, dây chuyn và

đồ chơi cha chì đến đồ ngdcháy, áo qun độc hi.

tim thuc gn nhà hay trên mng, ta có thtìm thy tt ccách thc “cha tr” mà

thc ra là giết người – tviên aspirin nhim độc, Lipitor nhái, Viagra gitrn vi

strychnine đến thuc heparin phá thn và vitamin cha đầy độc tarsen.

• Nếu thích chết do n, ha hon hay đin git, bn có thchn trong mt đống thtừ ổ

cm ni dài, qut, đèn by người, điu khin txa quá nhit, đin thoi di động dn

máy nghe nhc công sut ln tbc cháy.

• Dĩ nhiên, nếu va đói va mun tt, ta luôn luôn có ththưởng thc cá, trái cây, tht

hay rau nhp khu tTrung Quc ngm ngon lành các kiu kháng sinh bcm, vi khun

gây thi ra, kim loi nng, hay thuc trsâu bt hp pháp.

Ngay ckhi hàng nghìn người thc schết do stn công ddi này ca sn phm rác