Thầy Huỳnh Văn Thế

 

Bài sưu tầm :

4 – Nước và Tim (bản dịch ra tiếng Việt)

3 – Bằng cấp Thạc Sĩ

2 – Học sinh lớp 6 bị trả về lớp 1

1 – LỆ PHÍ VISA CHO CÔNG DÂN MỸ VÀO VIỆT NAM TĂNG 500%