Phỏng vấn Nam Lộc về “Đoàn Người Việt Tỵ Nạn” cuối cùng? | Nhật Báo Calitoday

http://baocalitoday.com/breaking-news/phong-van-nam-loc-ve-doan-nguoi-viet-ty-nan-cuoi-cung.html