126 / MỘT THỜI ĐẾ QUỐC

Cái thuở ban xưa dưới thời đế quốc ,
Nắm được quyền rồi vận nước trong tay !
Chia phe lập đảng cấm cản lưu đày ,
Khi chưa ra gì lùa dân đở đạn …!

Lừa dối tuyên truyền hy sinh lâm nạn …
Được việc xong rồi bạn cũng giết luôn ?…!
Nếu không cao tay để nó quay cuồng ,
Mình sẽ đi đời tìm ông cố tổ …!

Cái thói gian manh đủ mòi trắc trở ,
Lòn trên đạp dưới nào có lương tri…?
Có kẻ bao che chúng chẳng sợ gì ,
Rước giặc xong xuôi ngồi yên cướp của .

Đem ngoại bang về tung hoành làm chúa ,
Đứa nào hó hé vắng cửa buông tha ?
Cong lưng cỏng rắn nuốt cắn gà nhà ,
Bày đặt đi săn nuôi bầy chó dữ …

Chồn thỏ lo buồn làm thân lữ thứ ,
Tìm nơi an lành cách xứ tạm thời ?
Lưới trời lồng lộng đền tội đến nơi ,
Cái gương Sa Đam trên đời có thấy …?

Đầu óc ngu si chui vào cái bẩy ,
Năm ba miếng thịt vấy cái thân tàn …!
Nhốt trong lồng thảm thiết kêu than ,
Cúi đầu lạy cha xin tha tội chết …!

Thật khổ cho rồi cái nòi bạc phước ,
Buôn dân bán nước lại rước Sa Tăng …?
Hù dọa ngày đêm ngủ chẳng được nằm ,
Con mắt láo liên lòng tham nuối tiếc …?

Ôi thôi anh em ngày đêm thắm thiết ,
Theo bọn hồ đồ chẳng biết lương tâm .?
Vợ con bán đứng xão trá chết vằm ,
Vẫn chưa sáng mắt hành dân ra mặt …?

Cơ đồ Giang San tự tung tự tác ,
Môi trường thối nát luôn cả tập đoàn ?
Bức dư đồ rách nát tan hoang ,
Ác thú ngang tàn tiêu hao dân tộc …?

Chúng vẫn giả đui làm thân nô bộc ,
Lộ cái mặt dày nhục đến tổ tiên !
Chi không cần biết chỉ miễn có tiền ,
Đem có được không sắp điền xuống lổ …!…?

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch California Ngày 18 tháng 7 năm 2016