Thơ trào phúng (Yết vận)


I-Nguyên tác :

Sống ở dương gian đánh chén nhè
Chết về âm phủ cặp kè kè
Diêm Vương phán hỏi mang gì đó
-BE !
(Vô Danh)

II- Nhái

1-
Sống ở dương gian cứ uống hoài
Chết về âm phủ nhậu dài dài
Diêm Vương phán hỏi mang gì đó
-CHAI !

2-
Sống ở dương gian uống chẳng ngơi
Chết về âm phủ nhậu khơi khơi
Diêm Vương phán hỏi nhơi gì đó
-DƠI !

3-
Sống ở dương gian uống quá nhiều
Chết về âm phủ nhậu đều đều
Diêm Vương phái hỏi xơi gì đó
-NGHÊU!

4-
Sống ở dương gian kiếm chuyện hoài
Chết về âm phủ cự dài dài
Diêm Vương phán hỏi tên gì đó
-GÂY !

Lê Tấn Lộc 

Trở về >>> Thơ GS Lê Tấn Lộc

Trang của GS Tiến Sĩ Lê Tấn Lộc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s